PN-PT
DO 22:00
PN-PT
DO 22:00
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (onesies.pl Zolta Trade Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec, NIP: 8172183841 REGON: 367558723).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

onesies.pl
ul. Lotniskowa 6
39-300 Mielec

 

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem onesies.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

onesies.pl
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec
NIP: 8172183841

e-mail: biuro@zolta.pl
telefon: 17 789 1807

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem onesies.pl

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem onesies.pl Operatorem płatności jest Autopay. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem onesies.pl, za pośrednictwem którego Kupującymoże złożyć zamówienie.

 

Sprzedający: onesies.pl
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec
NIP: 8172183841

KONTO BANKOWE: Mbank: 09 1140 1225 0000 4281 4300 1001

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne
 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. uzupełnienia do zrealizowanego zamówienia, poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail, dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu onesies.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). 

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

10. Konsument ma obowiązek odebrać przedmiot umowy i zapłacić jego cenę zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego.

11. W przypadku zwłoki z odebraniem przedmiotu umowy sprzedający może oddać rzecz na przechowywanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem onesies.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 1. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

15. Na podstawie art. 29a ust. 10 i 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) strony wspólnie uzgadniają, że w przypadku spełnienia się warunków do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, tj.:

 • udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • zwrotu towarów i opakowań;
 • zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

sprzedawca dokona obniżenia podstawy opodatkowania w miesiącu wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że faktura korygująca zostanie dostarczona nabywcy niezwłocznie po jej wystawieniu, nie później niż do końca miesiąca, w którym została wystawiona. Faktura korygująca zostanie dostarczona do nabywcy w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku braku komunikatu o braku możliwości dostarczenia maila na wskazany adres, strony uznają, że nabywca ma możliwość zapoznać się z mailem i faktura korygująca została skutecznie dostarczona do nabywcy.

 

§5 Rękojmia

 

1.  Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 1. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.

 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: onesies.pl

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://onesies.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

5. Kupujący będący Konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

6. Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). Kupujący będący Konsumentem może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

7. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Wersja 13.0 (Mielec, 24/04/2018)

 

Regulamin Programu „Zaufane Opinie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi (programu „Zaufane Opinie”) oraz zasady jej świadczenia w ramach Serwisu Ceneo przez Ceneo.pl sp. z o.o.
1.2. Rozpoczęcie korzystania z Usługi w ramach Serwisu Ceneo następuje po zawarciu Umowy, w tym po spełnieniu przez Kontrahenta wymogów opisanych Regulaminem.
1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi w ramach Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
2. DEFINICJE:
2.1. Ankieta – internetowy formularz oceny transakcji, dokonywanej przez Kupującego za pośrednictwem usługi „„Kup Teraz”” lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym Kontrahenta.
2.2. Ceneo.pl sp. z o.o. – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986
2.3. Kontrahent – przedsiębiorca, który zawarł z Ceneo.pl sp. z o.o. Umowę.
2.4. Oferta Handlowa kontrahenta - towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzedaży w ramach usługi „Kup Teraz”.
2.5. Kupujący – Użytkownik, który dokonuje zakupu towarów lub usług oferowanych przez Kontrahenta Ceneo.
2.6. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa będąca częścią Serwisu Ceneo, umożliwiająca Kontrahentowi korzystanie z poszczególnych usług udostępnianych w Serwisie Ceneo przez Ceneo.pl sp. z o.o., dostępna pod adresem internetowym https://shops.ceneo.pl po zalogowaniu się przez Kontrahenta przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
2.7. Regulamin – niniejszy regulamin.
2.8. Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym: http://www.ceneo.pl, serwis internetowy służący prezentacji, promocji lub reklamie produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a przy zastosowaniu niezbędnych implementacji, także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów.
2.9. Serwisy Ceneo – serwisy internetowe prowadzone przez Ceneo.pl sp. z o.o., bądź z nią współpracujące.
2.10. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Ceneo.pl sp. z o. o. w ramach Serwisu Ceneo.
2.11. Skrypt – kod zapisany w języku programowania, umożliwiający Kontrahentowi w związku z korzystaniem przez niego z Usługi, przekazywanie do bazy danych Ceneo.pl sp. z o.o. informacji o
Kupujących i dokonanych przez nich zamówieniach w Sklepie Internetowym, w szczególności w tym adresów email Kupujących, numerów zamówień oraz numerów katalogowych produktów. Budowa Skryptu uniemożliwia przesyłanie wartości dokonanego zamówienia.
2.12. Usługa – usługa „Zaufane Opinie”, świadczona przez Ceneo.pl sp. z o.o. na rzecz Kontrahenta, polegająca na dołączeniu Kontrahenta do programu „Zaufane Opinie”, w ramach którego gromadzone są i publikowane opinie Kupujących oraz przesyłaniu do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego u Kontrahenta. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Ceneo.
2.13. Umowa – umowa o korzystanie z Usługi, zawarta pomiędzy Kontrahentem a Ceneo.pl sp. z o.o. na zasadach opisanych w Regulaminie.
2.14. Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu.
2.15. Zaufana Opinia – opinia zawierająca ocenę transakcji dokonanej lub zainicjowanej u Kontrahenta
Ceneo, wystawiona przez Kupującego poprzez: wypełnienie Ankiety, otrzymanej od Ceneo.pl sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego Kontrahentowi lub dostępnej na stronie internetowej pod wskazanym przez Ceneo.pl sp. z o.o. adresem internetowym, oraz przesłanie wypełnionej Ankiety do Ceneo.pl sp. z o.o.
2.16. Kup Teraz – usługa oferowana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, poprzez który Użytkownicy mogą zawierać umowy sprzedaży określonych towarów lub usług oferowanych przez Sklepy Internetowe lub dostępnych w Ofercie Handlowej Kontrahenta.
2.17. Aplikacja Ceneo – program komputerowy udostępniony na urządzenia mobilne i komputery, który umożliwia korzystanie z Serwisu Ceneo bez pośrednictwa przeglądarki internetowej.
3. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI:
3.1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi (przystąpić do programu „Zaufane Opinie” Kontrahent powinien łącznie spełnić następujące warunki:
a) zaakceptować Regulamin oraz dokonać zgłoszenia uczestnictwa w programie „Zaufane Opinie” z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Panelu Administracyjnym,
b) zaimplementować zgodnie z wytycznymi Ceneo Skrypt w kodzie źródłowym strony internetowej Sklepu Internetowego, służącej potwierdzaniu składania przez Użytkowników zamówień w procesie zakupu produktów (towarów lub usług) w Sklepie Internetowym. Wymóg implementacji Skryptu nie dotyczy Kontrahentów sprzedających Towary wyłącznie w oparciu o Usługę „Kup Teraz” w tym Kontrahentów nieprowadzących Sklepów Internetowych, prezentujących Towar w ramach Oferty Handlowej,
c) powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupujących Ceneo.pl sp. z o.o.
3.2. Po zaakceptowaniu przez Kontrahenta Regulaminu i zgłoszeniu chęci rozpoczęcia korzystania z
Usługi, Ceneo.pl sp. z o.o. udostępnia Kontrahentowi w Panelu Administracyjnym instrukcje implementacji Skryptu oraz unikalny identyfikator Sklepu Internetowego.
3.3. Kontrahent może dokonać implementacji Skryptu w sposób niestandardowy, mogący obejmować w szczególności implementację części Skryptu lub implementację na innej stronie internetowej niż wskazana w Regulaminie, wyłącznie za uprzednią, wyrażoną na piśmie zgodą Ceneo.pl sp. z o.o. na dokonanie takiej niestandardowej implementacji. W przypadku implementacji dokonywanej w sposób niestandardowy, Kontrahent jest zobowiązany stosować się do wskazówek lub uwag dotyczących implementacji, przekazanych przez Ceneo.pl sp. z o.o.
3.4. Niezwłocznie po zaimplementowaniu Skryptu Kontrahent jest zobowiązany powiadomić Ceneo.pl sp. z o.o. o dokonanej implementacji za pomocą wiadomości e-mail, celem umożliwienia przeprowadzenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. testów poprawnej implementacji Skryptu. W przypadku stwierdzenia niepoprawnej implementacji Skryptu Ceneo.pl sp. z o.o. przekazuje Kontrahentowi uwagi lub wskazówki dotyczące koniecznych poprawek implementacyjnych.
3.5. Celem zapewnienia nieprzerwanego świadczenia Usługi, Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w okresie obowiązywania Umowy weryfikacji (w tym dokonywania transakcji testowych) poprawnej implementacji Skryptu przez Kontrahenta lub poprawnego działania Skryptu,
oraz prawo do informowania Kontrahenta o ewentualnych nieprawidłowościach w implementacji lub działaniu Skryptu.
3.6. Umowa zostaje zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu przez Ceneo.pl sp. z o.o. spełnienia przez Kontrahenta warunków wskazanych w pkt 3.1. Regulaminu, z chwilą potwierdzenia Kontrahentowi przez Ceneo.pl sp. z o.o. prawidłowego zaimplementowania Skryptu.
3.7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi nie jest jednoznaczne z oznaczeniem przez Ceneo.pl sp. z o.o. w Serwisie Ceneo Sklepu Internetowego Kontrahenta odznaczeniem „Zaufane Opinie”.
4. ZASADY ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI:
4.1. Za pomocą Skryptu Kontrahent przekazuje do Ceneo.pl sp. z o.o. informacje o Kupujących i dokonanych przez nich zamówieniach w Sklepie Internetowym, w tym adresy e-mail Kupujących, którzy złożyli zamówienie, numery katalogowe ofert zgodne z numerami katalogowymi ofert przekazywanymi Ceneo z ofertą sklepu oraz numery zamówień, które następnie zapisywane są w bazie danych Ceneo.pl sp. z o.o. za pomocą protokołu http GET lub innego protokołu wskazanego przez Ceneo.pl sp. z o.o.
4.2. Zawierając Umowę Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystywanie, w tym publikację, przez Ceneo sp. z o.o. nazwy i logo Kontrahenta oraz jego Sklepu Internetowego, w celu wykonywania Umowy, a w szczególności w celu zamieszczania logo Kontrahenta i logo jego Sklepu Internetowego w email'ach kierowanych do Kupujących oraz w Ankietach.
4.3. Zawierając Umowę, Kontrahent wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Ceneo.pl sp. z o.o.
informacji o Kupujących i dokonanych przez nich zamówieniach, w tym adresów e-mail Kupujących oraz numerów zamówień, w zakresie opisanym Regulaminem, a także na pobieranie tych informacji z bazy danych Kontrahenta, ich kopiowanie oraz zapisywanie w bazie danych Ceneo.pl sp. z o.o.
4.4. Zabronione jest dostarczanie do Ceneo.pl sp. z o.o. przez Kontrahenta informacji o Kupujących i dokonanych przez nich zamówieniach (w tym adresów e-mail), do posługiwania się którymi lub na których dalsze przekazywanie Kontrahent nie ma zgody, upoważnienia lub zezwolenia.
4.5. Po zawarciu Umowy Ceneo.pl sp. z o.o. przesyła do Kupujących, na adresy e-mail przekazane za pośrednictwem Skryptu, Ankiety lub linki do strony internetowej, na której Ankieta jest widoczna, a w przypadku Aplikacji Ceneo wyświetla komunikat na urządzeniu Użytkownika, celem uzyskania Zaufanych Opinii, w terminie zdefiniowanym przez Kontrahenta współpracującego z Ceneo.pl sp. z o.o. w oparciu o „Zaufane Opinie”, u którego Kupujący złożyli zamówienie w procesie zakupu określonego produktu (towaru lub usługi). Każda Ankieta jest jednorazowa, to znaczy umożliwia dokonanie oceny danej transakcji tylko raz.
4.6. Kontrahent w Panelu Administracyjnym ma możliwość zdefiniowania terminu w jakim Ceneo.pl sp. z o.o. ma wysyłać do Kupujących Ankiety lub linki do strony internetowej, na której Ankieta jest widoczna, każdorazowo w odniesieniu do konkretnego, prowadzonego przez siebie Sklepu Internetowego. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym obejmuje liczbę dni roboczych liczoną począwszy od dnia złożenia zamówienia w procesie zakupu określonego produktu (towaru lub usługi). Kontrahent może zmienić zdefiniowany wcześniej przez siebie termin, o którym mowa w niniejszym punkcie, maksymalnie 3 (trzy) razy w ciągu jednego kwartału kalendarzowego. Ceneo.pl sp. z o.o. dopuszcza implementację skryptu Usługi w taki sposób, by skrypt wywoływał się z indywidualnie dobranym przez Kontrahenta parametrem dotyczącym terminu wysyłki ankiety dla wybranych przez Kontrahenta produktów.
4.7. Na okres korzystania z Usługi, Ceneo.pl sp. z o.o. udostępni Kontrahentowi w Panelu Administracyjnym:
a) treść wszystkich Ankiet wypełnionych przez Kupujących, którzy złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym Kontrahenta, w związku z którymi wystawiono Zaufaną Opinię opublikowaną następnie na stronie internetowej zawierającej opinie o Sklepie Internetowym Kontrahenta,
b) treść Zaufanych Opinii wystawionych przez tych Kupujących i opublikowanych na stronie internetowej zawierającej opinie o Sklepie Internetowym Kontrahenta,
c) statystyki dotyczące odpowiedzi na poszczególne pytania, udzielonych przez Kupujących w Zaufanych Opiniach, opublikowanych na stronie internetowej zawierającej opinie o Sklepie Internetowym Kontrahenta.
4.8. Zaufane Opinie pochodzące z Ankiet, będą zamieszczane przez Ceneo.pl sp. z o.o. w Serwisach Ceneo.pl sp. z o.o., na stronach internetowych zawierających opinie o Sklepie Internetowym Kontrahenta.
4.9. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Zaufanych Opinii oraz niezamieszczania ich, bez podawania przyczyn, w Serwisach Ceneo.pl sp. z o.o. na stronie internetowej zawierającej opinie o Sklepie Internetowym Kontrahenta lub w Panelu Administracyjnym Kontrahenta.
4.10. W związku ze świadczeniem Usługi, Ceneo.pl sp. z o.o. stosuje niezbędne i odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, a także zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym (w szczególności systemy szyfrowania danych), chroniące informacje o Kupujących i dokonanych przez nich zamówieniach w Sklepie Internetowym, otrzymane od Kontrahenta, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych informacji.
4.11. Sklep Internetowy Kontrahenta zostanie oznaczony automatycznie odznaką „Zaufane Opinie” w Serwisach Ceneo jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
a) Kontrahent uzyska nie mniej niż 90% pozytywnych opinii w ramach programu Zaufane Opinie w przeciągu 30 dni poprzedzających przyznanie odznaczenia „Zaufane opinie”,
b) Kontrahent uzyska średnią ocenę nie niższą niż 4.0 z opinii w ramach programu Zaufane Opinie w przeciągu 30 dni poprzedzających przyznanie odznaczenia „Zaufane Opinie”,
c) Kontrahent uzyska co najmniej 10 Zaufanych Opinii w przeciągu 30 dni poprzedzających przyznanie odznaczenia „Zaufane Opinie”,
d) Kontrahent realizuje zobowiązania wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą Kontrahenta, regulaminem Współpracy z Serwisem Ceneo w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
e) Kontrahent nie działa w sposób podważający wiarygodności innych Kontrahentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii własnemu Sklepowi Internetowemu i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu, a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej lub innych podmiotów,
f) Kontrahent zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym spełnienia wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie,
Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo oznaczenia, w wyjątkowych przypadkach, odznaką „Zaufane Opinie” w Serwisie Ceneo Kontrahenta, także gdy Kontrahent nie spełnił wszystkich wskazanych wyżej warunków. Weryfikacja wyżej wskazanych kryteriów (lit. a – f pkt 4.11) odbywa się w cyklu dobowym tj. raz na 24 godziny. Niespełnienie choćby jednego z wyżej wskazanych warunków determinuje odebranie odznaczenia „Zaufane Opinie”.
4.12. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieoznaczania lub zaprzestania oznaczania w Serwisie Ceneo odznaką „Zaufanych Opinii” Kontrahenta w sytuacji gdy spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) Kontrahent nie realizuje zobowiązań wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą Kontrahenta, regulaminem współpracy z Serwisem Ceneo, lub obowiązującymi przepisami prawa,
b) Kontrahent działa w sposób podważający wiarygodność innych Kontrahentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii własnemu Sklepowi Internetowemu i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu, a także
poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej lub innych podmiotów,
c) współpraca z Kontrahentem została zakończona lub została wstrzymana prezentacja oferty Kontrahenta w Serwisach Ceneo,
d) Skrypt nie działa prawidłowo w tym gdy nie został zaimplementowany zgodnie z instrukcją,
e) możliwość korzystania z Usługi przez Kontrahenta została wstrzymana,
f) Kontrahent naruszył lub narusza Regulamin,
g) Kontrahent zaimplementował Skrypt na stronie Sklepu Internetowego, z którym Ceneo.pl sp. z o.o. nie zawarła Umowy,
h) Kontrahent czasowo włącza i wyłącza usługę,
i) Więcej niż 10% opinii otrzymanych przez Kontrahenta zostanie zakwalifikowane jako nadużycia,
5. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI:
5.1. Kontrahent może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, poprzez trwałe usunięcie Skryptu z kodu źródłowego strony internetowej Sklepu Internetowego, w której Skrypt był zaimplementowany i poinformowanie Ceneo.pl sp. z o.o. o fakcie rezygnacji drogą mailową pod adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@ceneo.pl niezwłocznie. Po otrzymaniu rezygnacji z korzystania z Usługi Ceneo.pl sp. z o.o. potwierdza Kontrahentowi otrzymanie rezygnacji i niezwłocznie usuwa oznaczenie Sklepu Internetowego ikoną "Zaufanych Opinii".
5.2. Kontrahent zobowiązany jest trwale usunąć Skrypt z kodu źródłowego strony internetowej Sklepu Internetowego, w której Skrypt był zaimplementowany oraz logo programu Zaufanych Opinii w każdym przypadku zakończenia współpracy z Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo lub trwałego uniemożliwienia Kontrahentowi przez Ceneo.pl sp. z o.o. korzystania z Usługi, niezwłocznie po zakończeniu współpracy lub uniemożliwieniu korzystania z Usługi.
5.3. Postanowienia ust. 5.1 i 5.2. w zakresie usuwania Skryptu oraz logo Zaufanych Opinii nie dotyczą
Kontrahentów sprzedających Towary wyłącznie w oparciu o usługę „Kup Teraz” w tym Kontrahentów nieprowadzących Sklepów Internetowych, prezentujących Towar w ramach oferty Handlowej.
5.4. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania Kontrahentowi możliwości korzystania z Usługi albo trwałego uniemożliwienia Kontrahentowi korzystania z Usługi, w przypadku gdy:
a) Skrypt nie działa prawidłowo, w tym jego działanie lub brak działania zaburza lub uniemożliwia:
i) poprawne działanie Serwisu Ceneo lub niektórych jego elementów, lub ii) przesyłanie do Ceneo.pl sp. z o.o. lub otrzymywanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. adresów email Kupujących, lub
iii) przesyłanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. do Kupujących Ankiet lub linków do strony internetowej, na której Ankieta jest widoczna,
b) Kontrahent nie realizuje zobowiązań wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie Ceneo, regulaminem współpracy z Serwisem Ceneo, lub obowiązującymi przepisami prawa,
c) Kontrahent naruszył lub narusza Regulamin, w tym nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt 3.1. Regulaminu.
d) Kontrahent działa w sposób podważający wiarygodność innych Kontrahentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii własnemu Sklepowi Internetowemu i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu, a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej lub innych podmiotów,
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Jeśli Usługa nie jest realizowana przez Ceneo.pl sp. z o.o. lub jest realizowana niezgodnie z
Regulaminem, Kontrahent może złożyć reklamację na zasadach określonych w regulaminie współpracy z Serwisem Ceneo, dostępnym w Panelu Administracyjnym.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Każdy Kontrahent zostanie powiadomiony o takiej zmianie drogą mailową. Niezależnie od powyższego zmieniony Regulamin będzie dostępny w Panelu Administracyjnym Kontrahenta.
7.2. W przypadku odmowy akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Kontrahent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania korespondencji elektronicznej zawiadamiającej go o zmianach, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć w formie elektronicznej na adres handlowy@ceneo.pl lub korespondencyjnie – listem poleconym. W takim wypadku dla oceny zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego.
7.3. Jeżeli Kontrahent złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, a w okresie wypowiedzenia przypada data wejścia w życie zmienionego Regulaminu, do zakończenia okresu wypowiedzenia Kontrahenta obowiązuje dotychczasowy Regulamin.
7.4. Brak złożenia, we wskazanym wyżej terminie, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku odmowy akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, będzie uznany za akceptację zmian.
7.5. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Panelu Administracyjnym. Na żądanie Kontrahenta jest także przesyłany pocztą elektroniczną.
7.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Współpracy z Serwisem Ceneo, a w sprawach nieuregulowanych w powyższych dokumentach przepisy obowiązującego prawa.
7.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami
Regulaminu Współpracy z Serwisem Ceneo, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości Umowy pomiędzy Kontrahentem a Ceneo.pl sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie przez Ceneo.pl sp. z o.o. Usługi na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
7.9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7.10. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
7.11. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Ceneo.pl sp. z o.o. Postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

 

 

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl